Regulamin konkursu “W świecie bajek Disneya”

ZASADY KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW: „Disney i ja”

1. Organizatorem Konkursu jest Joanna Piasecka, właścicielka bloga domnaglowie.pl , zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Philips Lighting Poland SA, z siedzibą w Pile (adres: ul. Kossaka 150, 64-920 Piła), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000060888, NIP: 764-00-01-443, o kapitale zakładowym w wysokości 162.457.300 PLN, wpłaconym w całości, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.

3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem bloga domnaglowie.pl oraz profilu na Facebooku https://www.facebook.com/domnaglowie.

4. Konkurs odbywa się w dniach od 27 czerwca 2015 r. do 2 lipca 2015 r. do godziny 23:59.

5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin wysyłając wiadomość e-mail o treści „Akceptuję Regulamin Konkursu” na adres kontakt@domnaglowie.pl a także posiadać konto na Facebooku.

6. Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie w czasie trwania Konkursu zdjęcia ich pociechy, która znajduje się w świecie prosto z bajek Disneya (dalej: Praca Konkursowa) na profilu na Facebooku należącym do Organizatora. Praca ma odzwierciedlać, jak bardzo ich dziecko uwielbia disneyowską atmosferę.

7. Uczestnik Konkursu może opublikować maksymalnie 5 zdjęć.

8. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, iż:

1) praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,
2) posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej,
3) wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz wizerunku dziecka na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „PHILIPS DISNEY SoftPal”.
4) uzyskał zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób znajdujących się na fotografiach na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „PHILIPS DISNEY SoftPal”.

9. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Organizatora oraz Organizatora akcji promocyjnej „PHILIPS DISNEY SoftPal” licencji na korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej Pracy Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w wykonanej Pracy Konkursowej,
3) utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej,
5) rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części Pracy Konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

10. Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu a także będzie oceniać Prace Konkursowe i wyłaniać Zwycięzcę Konkursu.

11. Zwycięzcą nagrody w Konkursie zostanie jeden Uczestnik, którego Praca Konkursowa zdobyła największe uznanie Organizatora.

12. O wynikach Konkursu Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pośrednictwem profilu facebookowego (podając na profilu imię i pierwszą literę nazwiska lub nick) w terminie 3 dni roboczych od dnia przyznania nagrody.

13. W celu przekazania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przesłać swoje aktualne dane adresowe na adres kontakt@domnaglowie.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na profilu facebookowym Organizatora.

14.Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, gmina, powiat, województwo, Urząd Skarbowy).

15. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez nagrodzonego Uczestnika nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.